Už to vypadalo, že s krachem velké novely zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně zmizela i naděje na zvýšení příspěvku na péči. Respektive na zvýšení této dávky ve IV. stupni, určené pro lidi s nejtěžším postižením, kteří žijí ve své domácnosti a potřebují celodenní pomoc druhé osoby. Realita je však jiná: mírně nadějná.

Na stole totiž zůstává senátní návrh zmíněného zákona, který na podzim vytvořili Vladimír Plaček, Miluše Horská, Šárka Jelínková, Lumír Kantor, Emílie Třísková a Jiří Vosecký. Konkrétně jde o § 11, kde je navrhnuto u příspěvku na péči toto znění písmena d):

– „jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 51, 52, 52, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

– 19 200 Kč v ostatních případech“.

Navrhované zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni tedy má za cíl posílit příjem osob v nejvyšším stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. Zvětší se tak současný objem podpory v případech, kdy je péče zabezpečena neformálním pečovatelem, případně s využitím ambulantních nebo terénních služeb.

Úprava příspěvku na péči samozřejmě zvýší celkové roční výdaje na dávku. Nárůst výdajů ve státním rozpočtu v souvislosti se zvýšením částky příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti definovanému okruhu osob (jde o cca 25 tisíc osob, dětí i dospělých) činí zhruba 1,8 mld. Kč.

 

Další změny v návrhu zákona

Senátní návrh zákona obsahuje i další významné změny. Patří k nim prodloužení doby poskytování zdravotní péče v průběhu hospitalizace, která není na překážku vyplácení příspěvku na péči. Navrhuje se, aby příspěvek na péči nebyl vyplácen, jestliže je oprávněné osobě po dobu delší než celé dva kalendářní měsíce poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, a to za podmínky, že jinak pomoc osobě poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče.

Princip současné právní úpravy zaručující po vymezenou dobu hospitalizace poskytování příspěvku na péči se tedy nemění. Návrh však tuto dobu prodlužuje na dva měsíce, což by byla dobrá zpráva pro příjemce příspěvku na péči a neformálního poskytovatele pomoci. Právě ten poskytuje potřebnou pomoc zhruba dvěma třetinám příjemců příspěvku. A obvykle se podílí na péči i v době hospitalizace osoby závislé: zabezpečuje některé její základní životní potřeby.

Návrh by také měl přispět ke snížení účelového hlášení neformálních pečovatelů do evidence uchazečů o zaměstnání, kteří fakticky nemají zájem o zprostředkování zaměstnání, ale snaží se uchovat si některé benefity (být nadále státním pojištěncem apod.).

Z dalších novinek zmiňme opatření ke zkrácení celkové doby správního řízení o příspěvku na péči nebo změnu způsobu úhrady za péči, ubytování, stravování u chráněného bydlení s cílem ponechat klientům část příjmu, s kterým mohou samostatně hospodařit.

Vzhledem k nestabilní situaci na politické scéně nelze odhadnout, jak senátní návrh zákona o sociálních službách dopadne. Cesta k jeho prosazení bude každopádně dlouhá a trnitá.

Miloš Pelikán