Příspěvek na auto v otázkách a odpovědích

3.5.2019
Odkdy je možné podat novou žádost v případě, že předchozí auto z příspěvku už dosluhuje?
Co říká zákon: Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku.
Opětovně je tedy možné podat žádost po uplynutí 7 let. To znamená, že je potřeba si zjistit z rozhodnutí o přiznání příspěvku nebo přímo na krajské pobočce Úřadu práce, který měsíc bylo rozhodnutí vydáno a připočítat 15 kalendářních dnů, po jejichž uplynutí nabylo rozhodnutí právní moci. Následující měsíc je potom možné podat novou žádost. Např. předchozí rozhodnutí bylo i se lhůtou pro nabytí právní moci z května 2012, žádost je tedy možné podat v červnu 2019.
 
Můžu pak znovu požádat o vrácení DPH a kdy?
Co říká zákon: Daň se vrací za jedno motorové vozidlo dodané jedné nebo více osobám se zdravotním postižením v období 5 let do souhrnné výše 100000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně. 
V případě, že podaná nová žádost o auto bude v řízení úspěšná, je možné si znovu požádat o slevu na dani z přidané hodnoty. Podmínkou je, že musí uplynout 5 let od předchozího vrácení daně. Tedy např. když daň z přidané hodnoty byla vrácena dne 2. 5. 2014, tak je možné požádat 3. 5. 2019.
 
Auto mám porouchané, není pojízdné, co s tím? Můžu ho prodat a podat novou žádost?
Co na to zákon: 
Oprávněná osoba je tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

c) v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,d) v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat.

Pokud je tedy auto nepojízdné, nemůžete s ním jezdit a ještě neuplynula 7-letá lhůta, znamená to, že jste přestali zvláštní pomůcku užívat a úřad práce bude chtít vrátit poměrnou část vyplaceného příspěvku.

Pokud auto prodáte také před uplynutým dané lhůty, pozbyli jste vlastnické právo k této pomůcce a úřad práce bude opět chtít vrátit poměrnou část příspěvku.

Ovšem v případě vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části není nutné čekat na uplynutí lhůty, ale hned podat novou žádost o auto.

Jak je to s uplatněným vrácením daně z přidané hodnoty, pokud vrátím část příspěvku na auto?
Zákon praví: 

V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. Ve stejné lhůtě osoba se zdravotním postižením správci daně oznámí, že tuto částku nebo její poměrnou část vrací.Pro výpočet poměrné části vyplacené částky se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty.

To znamená, že pokud majitel vozidla přepíše auto na někoho jiného, auto prodá apod. před uplynutím lhůty 5 let, tak musí vrácenou daň nebo její poměrnou část vrátit. Např. auto je prodáno 2. 5. 2019, ale lhůta, ve které vyprší 60 měsíců od vrácení daně, je až v květnu 2020. Vrácená daň je 100 tis. Kč, ta se podělí 60 měsíci = 1666 Kč na 1 měsíc x 13 měsíců = 21 666 Kč , a to je poměrná část, která má být vrácena.

 
Musí soud souhlasit s prodejem auta i po uplynutí lhůty, když majitelem vozidla je příjemce příspěvku s omezenou svéprávností?
Po uplynutí lhůty je možné s pomůcku nakládat podle uvážení, ovšem v případě osob s omezenou svéprávností se jedná ze strany opatrovníka o nakládání s majetkem a k tomu je nutný souhlas soudu.
 
Zjišťuje se příjem, když v době podání žádosti o auto je žadatel nezletilý, ale v průběhu řízení nabyde zletilosti?
Co praví zákon: 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě.

Odpověď jsme zjišťovali na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR:

Důležité je datum podání žádosti a podle toho budou vyžadovat příjem. To znamená, že u nezletilého žadatele nebudou vyžadovat příjem, i kdyby řízení trvalo rok.

Příjem nebude vyžadován ani po společně posuzovaných osobách, jak vyplývá z ustanovení.

zákony:

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 

Poradna pro život s postižením

www.ligavozic.cz/poradna

800 100 250

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*