Souhlas soudu s nákupem, registrací a prodejem vozidla v souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku

Klienti Poradny pro život s postižením se na nás často obracejí s dotazy ohledně souhlasu soudu s nákupem, registrací i prodejem vozidla pořízeného z příspěvku na zvláštní pomůcku, pokud tento příspěvek dostane dítě, nebo dospělá osoba s omezenou svéprávností.

V zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je v § 4 odst. 2 uvedeno, že „při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, se předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.“

Z tohoto ustanovení tedy jasně vyplývá, že souhlas soudu s nákupem vozidla není třeba, nicméně ohledně registrace a prodeje vozidla se ustanovení jasně nevyjadřuje, vyžádali jsme si tedy oficiální stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

K našemu překvapení nám bylo doručeno vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR, ze kterého vyplývá následující:

Souhlas soudu se nevyžaduje u nákupu ani registrace vozidla pořízeného z příspěvku, prodej vozidla z příspěvku ovšem není považován za související nebo navazující řízení a souhlas soudu je tedy v tomto případě třeba.

 

Valorizace (zvýšení) důchodů v roce 2019

 Od 1.1.2019 se navyšují všechny důchody (invalidní, starobní i pozůstalostní), navyšuje se jak základní, tak procentní výměra.

Základní výměra důchodu se navyšuje o 570 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %. Základní výměra je u všech důchodů stejná, procentní výměra se liší podle počtu odpracovaných let, výdělků atd.

Příklad:

Výše důchodu v roce 2018: 8700 Kč -> základní výměra v roce 2018: 2700 Kč, procentní výměra v roce 2018: 6000 Kč

Základní výměra v roce 2019 -> 2700 + 570 = 3270 Kč

Procentní výměra v roce 2019

6000 / 100 = 60 (1 % procení výměry)

60 * 3,4 = 204 (3,4 % procentní výměry)

6000 + 204 = 6204 Kč

3270 + 6204 = 9474 Kč (částka důchodu v roce 2019)

570 + 204 = 774 Kč (celková částka, o kterou se důchod navyšuje)

Od 1.1.2019 se také navyšuje částka starobního důchodu o 1000 Kč měsíčně starobním důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.

 

Změna v důchodovém pojištění pečujících osob

Náhradní doba důchodového pojištění, tedy odpracované roky, se započítává osobě, která pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV, pokud spolu žijí v domácnosti.

 

Podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu a nově (od 1.9.2018) také jde-li o asistenta sociální péče.

 

Dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pokud se na péči podílí více osob současně, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu.

 

Novinka v praxi znamená rozšíření okruhu osob, které budou moci požádat o zohlednění péče o závislou osobu při výpočtu jejich důchodu a při stanovení počtu odpracovaných let.

Dosud se péče o závislou osobu zohlednila pouze v důchodu osoby blízké (rodiče, prarodiče, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů). Péče např. o tetu, strýce, neteř, synovce, sestřenici či bratrance se zohlednila pouze v případě, že závislá a pečující osoba žily ve společné domácnosti; péče o souseda či kamaráda se nezohlednila v žádném případě.

Nově se péče o vzdálenější příbuzné, souseda nebo kamaráda zohlední i v případě, že spolu závislá a pečující osoba nebydlí.

Možnost zohlednění péče o závislou osobu pro širší okruh pečujících osob však platí až od 1.9.2018, doba péče před tímto datem tedy zohledněna nebude i přesto, že další výše uvedené podmínky jsou splněny.

 

Kateřina Bulantová

Poradna pro život s postižením

Bezplatná linka 800 100 250 (provozní doba – pondělí a středa od 9 do 13 hodin, úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin)