Nová pomoc po hospitalizaci: dlouhodobé ošetřovné

23.6.2018

Dlouhodobé ošetřovné je novou dávkou nemocenského pojištění dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; tato nová dávka se zavádí od 1. 6. 2018.

 

Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat svoje zaměstnání (popř. OSVČ nemůže vykonávat samostatnou výdělečnou činnost) z důvodu péče o osobu, která po ukončení hospitalizace potřebuje dlouhodobou péči jiné osoby, přičemž:

 • hospitalizace trvala alespoň 7 kalendářních dnů nepřetržitě (za den hospitalizace se považuje i den přijetí/propuštění z hospitalizace)
 • je předpoklad, že osoba bude po ukončení hospitalizace potřebovat péči alespoň po 30 kalendářních dnů

 

Ošetřovaná osoba musí udělit písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče; souhlas se uděluje na předepsaném tiskopise a nevyžaduje se pouze v případě poskytování péče nezletilé osobě.  Pokud ošetřovaná osoba není schopna se podepsat, ale chápe smysl sdělení o dlouhodobé péči, stačí, aby před dvěma svědky učinila na tiskopis nějakou značku, pod kterou jeden ze svědků napíše jméno a příjmení osoby a oba svědci dokument podepíší.

 

Poskytuje-li osoba dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné náleží pouze jednou.

 

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné ze zaměstnání je, že osoba ošetřující má v posledních 4 měsících před započetím ošetřování odpracováno alespoň 90 kalendářních dnů.

 

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné ze samostatné výdělečné činnosti je, že osoba ošetřující byla účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu 3 měsíců před započetím ošetřování.

 

!!!POZOR!!! Zaměstnavatel může písemně nesouhlasit s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče jen v případě, že prokáže, že k tomu má vážné provozní důvody.

 

Okruh osob, které mají nárok na dlouhodobé ošetřovné

 

 1. a) manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaný partner (registrovaná partnerka) ošetřované osoby,
 2. b) příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
 3. c) manžel (manželka), registrovaný partner (registrovaná partnerka) nebo druh (družka) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
 4. d) druh (družka) ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

 

Výše uvedené osoby se mohou v poskytování péče (a tedy i v nároku na výplatu dlouhodobého ošetřovného) libovolně střídat, v jednom dni však má nárok na dlouhodobé ošetřovné pouze jedna osoba.

 

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají

 

 • zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 • zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
 • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
 • pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
 • vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby,
 • osoby pečující a osoby v evidenci (týká se osob poskytujících pěstounskou péči, ne pečujících osob ve smyslu péče o osobu závislou).

Na dlouhodobé ošetřovné není nárok ani v případě, že je ošetřovanou osobou dítě, na které je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; s výjimkou případu, kdy osoba, která o dítě běžně pečuje, nemůže péči poskytovat ze zdravotních důvodů.

 

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné při téže potřebě dlouhodobé péče může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který byl naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného (tzn., pouze v případě, že by zdravotní stav ošetřovaného vyžadoval péči po dobu delší než 15 měsíců).

 

Podpůrčí doba dlouhodobého ošetřovného

 

Dlouhodobé ošetřovné lze vyplácet maximálně 90 kalendářních dnů.

 

Výše dlouhodobého ošetřovného

 

Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Mgr. Kateřina Bulantová

sociální pracovnice Poradny pro život s postižením

Liga vozíčkářů, z.ú.

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*