Chystáme novou příručku „Správa majetku opatrovance: schválení právního jednání soudem“ a potřebujeme vaši pomoc!

Rádi bychom vám touto cestou představili projekt, na kterém budeme v budoucnu pracovat a který vlastně už pomalu rozjíždíme.

V rámci právního poradenství Poradny pro život s postižením se naše právní konzultantka JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D. poměrně často setkává s dotazy pečujících svých nezletilých nebo dospělých potomků nebo dalších osob, které řeší nebo v budoucnu budou řešit otázky opatrovnictví a omezení svéprávnosti a kteří se potýkají s nedostatkem informací a praktických rad v této oblasti.

Opatrovnictví a omezení svéprávnosti je velmi aktuální téma a je mu dosud věnovaná okrajová pozornost, přestože se dotýká velkého počtu lidí. Kromě uvedeného omezení svéprávnosti existují další instituty jako například: opatrovnická rada, zastoupení členem domácnosti, předběžná prohlášení, nápomoc při rozhodování, svěřenecké nástupnictví, náhradník atd., se kterými se laická i odborná veřejnost seznamuje a zjišťuje, jak fungují právní pravidla v reálném životě.

PRÁVNÍ ÚPRAVA: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [§ 55 a násl. upravuje omezení svéprávnosti], zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [§ 61-65, § 436-440 a § 457-488 upravuje výkon opatrovnictví], zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [§ 44 a násl.]

Vzhledem k tomu, že opatrovnictví a omezení svéprávnosti jsou témata, která se dotýkají celé řady našich klientů, a zároveň je až žalostné, jak málo literatury na toto téma je na knižním trhu, rádi bychom opatrovníkům a pracovníkům věnujícím se otázce opatrovnictví nabídli příručku k praktickým otázkám spojeným s touto agendou. Díky přednáškám pořádaným pro opatrovníky v Lize vozíčkářů z. ú. se setkáváme a sbíráme dotazy a příběhy ze života našich klientů.

Příručka Správa majetku opatrovance: schválení právního jednání soudem bude zaměřená prakticky s příklady z praxe, bude obsahovat případové studie, doporučení a vzory.

Pro lepší představu uvádíme pár příkladů z praxe:

Pan Adam byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti v roce 2010. Opatrovníkem mu byla ustanovena manželka. Rozsudkem soudu v roce 2018 bylo prodlouženo omezení svéprávnosti panu Adamovi a ve funkci opatrovníka byla potvrzena manželka opatrovance. Pan Adam není způsobilý nakládat samostatně s finančními prostředky a majetkovými hodnotami  nad 2000 Kč a uzavírat smlouvy, jejichž předmětem je majetek nad 2000 Kč. Manželé chtějí koupit podíl na pozemku, na kterém stojí dům ve vlastnictví SVJ za kupní cenu 3200 Kč do společného jmění manželů. Jak má v tomto případě opatrovník postupovat při uzavírání kupní smlouvy?

Paní Bohdana podala návrh na rozvod manželství, ze kterého se narodily dvě děti: nezletilý syn (15) a nezletilá dcera (17). Současně paní Bohdana podala návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem v době po rozvodu manželství. Nezletilá dcera v průběhu řízení oslaví 18. narozeniny. Orgán sociálně právní ochrany dětí již nemůže zletilou v řízení zastupovat. Jelikož dcera je nezpůsobilá sama za sebe jednat z důvodu mentální retardace, je třeba, aby měla zástupce. Jak bude muset paní Bohdana postupovat, pokud se s rozvádějícím se manželem nedohodnou na advokátovi, který by v řízení dceru zastupoval?

Paní Cecílie je opatrovníkem své dceři, která vlastní pozemky. Paní Cecílie se chce s dcerou přestěhovat do jiného města, pozemky s chalupou chce prodat. K předmětným pozemkům má předkupní právo pan David, který je ochoten uzavřít dohodu o zrušení předkupního práva za úplatu. Jak má v tomto případě opatrovník postupovat?

Budeme moc rádi, když se zapojíte svými zkušenostmi, praxí, otázkami, překážkami, se kterými se jako opatrovníci nebo jako budoucí opatrovníci setkáváte. V případě, že máte zájem se podělit se svými zkušenostmi, můžete je poslat na emailovou adresu: pravni.poradna@ligavozic.cz. Budeme moc rádi za všechny podněty. Sběr informací bude probíhat do června 2020.

Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS.
sociální pracovnice
tel.: 725 122 853
www.ligavozic.cz