Novinky v legislativě 2018

21.2.2018

Začátek kalendářního roku obvykle přináší řadu změn v legislativě, včetně té, která se více či méně týká osob se zdravotním postižením. Přehled těch nejdůležitějších přinášíme v tomto článku. Většina textu se týká změn a novinek, naleznete zde však i informace, které již platí delší dobu, ale úzce souvisí s uváděnými novinkami.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příjmy žadatele o příspěvek a osob ve společné domácnosti se dokládají v případě, že

 • žádáte o příspěvek na pomůcku levnější než 10 000 Kč (dříve 24 000 Kč) – úřad práce (ÚP) poskytne příspěvek, pokud příjem žadatele o příspěvek a osob ve společné domácnosti je nižší než 8násobek životního minima domácnosti (částky životního minima jednotlivých členů domácnosti a příjmy, které se s částkami životního minima srovnávají, naleznete v textu níže)
 • žádáte o snížení 10% spoluúčasti na úhradě za zvláštní pomůcku – úřad práce standardně přispívá 90 % z ceny zvláštní pomůcky, pokud nemáte dostatek financí, abyste uhradili zbývajících 10 %, můžete ÚP požádat o snížení spoluúčasti; minimální částka spoluúčasti je vždy 1000 Kč
 • žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla pro osobu starší 18 let

Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla podle příjmu domácnosti (od 1. 1. 2018)

 • 200 000 Kč, pokud je příjem domácnosti nižší nebo roven 8násobku životního minima domácnosti nebo je příspěvek určen pro nezletilé dítě (mladší než 18 let)
 • 180 000 Kč, pokud je příjem domácnosti nižší nebo roven 9násobku životního minima domácnosti
 • 160 000 Kč, pokud je příjem domácnosti nižší nebo roven 10násobku životního minima domácnosti
 • 140 000 Kč, pokud je příjem domácnosti nižší nebo roven 11násobku životního minima domácnosti
 • 120 000 Kč, pokud je příjem domácnosti nižší nebo roven 12násobku životního minima domácnosti
 • 100 000 Kč, pokud je příjem domácnosti vyšší než 12násobek životního minima domácnosti

 

Životní minimum

 • jednotlivec (samostatně žijící dospělá osoba) – 3 410 Kč
 • domácnost

První dospělá osoba – 3 140 Kč
Druhá a každá další dospělá osoba – 2 830 Kč
Nezaopatřené dítě 15 – 26 let – 2 450 Kč
Nezaopatřené dítě 6 – 15 let – 2 140 Kč
Nezaopatřené dítě mladší 6 let – 1 740 Kč

Životní minimum domácnosti -> součet částek ŽM jednotlivých členů domácnosti

Příjmy, které se zohledňují ve srovnání s životním minimem

Do příjmu se ZAPOČÍTÁVÁ:

 • Příjem ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmu
 • Důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory (s výjimkou příspěvku na bydlení), příspěvek na živobytí
 • Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • Výživné

Do příjmu se NEZAPOČÍTÁVÁ:

 • Příspěvek na péči (pokud je využit v rámci společně posuzovaných osob)
 • Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Příspěvek od nadace

Příjmy se dokládají za kalendářní čtvrtletí před datem podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku -> tzn., pokud podáváte žádost v lednu 2018, budete prokazovat příjmy za říjen, listopad a prosinec 2017.

Od 1. 1. 2018 došlo také ke zkrácení lhůty, po které lze opětovně žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla – lhůta byla zkrácena z 10 na 7 let ode dne vyplacení předchozího příspěvku; lhůta se zkracuje i u příspěvků poskytnutých původně na 10 let.

 

Příspěvek na mobilitu

Částka příspěvku na mobilitu se od 1. 1. 2018 navýšila na 550 Kč měsíčně (dříve 400 Kč), vyšší částka příspěvku bude poprvé vyplacena v únoru 2018 (příspěvek se vyplácí zpětně, v únoru tedy bude vyplacena částka za leden 2018).

 

Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi

Doplatek na bydlení

 • Výplata peněžní formou (hotovost, účet, složenka)

Příspěvek na živobytí

 • Výplata peněžní formou a/nebo formou poukázek
 • Pobírání dávky méně než 6 měsíců v posledních 12 měsících -> Úřad práce MŮŽE URČIT, že min. 35 % a max. 65 % dávky vyplatí v poukázkách k nákupu zboží ve stanovené hodnotě
 • Pobírání dávky více než 6 měsíců v posledních 12 měsících -> Úřad práce min. 35 % a max. 65 % dávky VYPLATÍ v poukázkách

Poukázky na nákup zboží lze použít na nákup

 • potravin,
 • hygienických potřeb,
 • oděvů, obuvi
 • školních potřeb
 • drogistického zboží a speciálních potravin v lékárnách

Poukázky nelze využít na nákup alkoholu, tabákových výrobků, léků ani úhradu doplatků na léky; můžete se setkat se třemi druhy poukázek (poukázky od firmy Sodexo, Edenred a Le Chéque Déjeuner).

Nemocenské

Od 1. 1. 2018 se navyšuje částka nemocenského u dlouhodobější pracovní neschopnosti a to následovně:

 • 30. kalendářní den pracovní neschopnosti – 60 % denního vyměřovacího základu
 • 60. kalendářní den pracovní neschopnosti – 66 % denního vyměřovacího základu
 • od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti – 72 % denního vyměřovacího základu

 

Denní vyměřovací základ se stanovuje z hrubého příjmu za předchozích 12 kalendářních měsíců. Nemocenské se vyplácí od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, v prvních 14 kalendářních dnech PN se vyplácí náhrada mzdy od zaměstnavatele (vyplácena za pracovní dny, 60 % denního vyměřovacího základu).

 

Otcovská (od 1. 2. 2018)

Otec, který pečuje dítě, může v období do 6 týdnů věku dítěte nastoupit na „otcovskou poporodní péči“ a 1 kalendářní týden pobírat dávku „otcovská“. Otcovská je vyplácena z nemocenského pojištění, nárok na ni tedy mají zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které odvádějí nemocenské pojištění.

Muž, který převzal do péče dítě mladší 7 let, může čerpat „otcovskou“ v období do 6 týdnů od převzetí dítěte do péče.

Výše otcovské činí 70 % denního vyměřovacího základu.

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Chráněný trh práce

Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, musí s úřadem práce uzavřít písemnou dohodu o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Dohoda se uzavírá s pobočkou dle sídla zaměstnavatele (právnické osoby) nebo bydliště zaměstnavatele (fyzické osoby).

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Pokud nejpozději do 3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou.

 

Zaměstnavatelé, kteří nyní zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, budou po první dvě čtvrtletí roku 2018 (tzn. do 30. 6. 2018) považováni za zaměstnavatele uznané na chráněném trhu práce – budou tedy mít půl roku na uzavření dohody o uznání zaměstnavatele s ÚP.

 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Výše příspěvku od 1. 1. 2018

 • 12 000 Kč u osob se zdravotním postižením (tzn. invalidní v I. – III. stupni)
 • 5 000 Kč u osob se zdravotním znevýhodněním
 • maximálně do výše 75% skutečně vynaložených mzdových nákladů na konkrétního zaměstnance

Příspěvek je vyplácen zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí, bude tedy vyplacen ve zvýšené částce již za IV. čtvrtletí roku 2017, žádost o příspěvek se podává do konce měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je příspěvek vyplácen – tzn. žádost o příspěvek za IV. čtvrtletí roku 2017 je třeba podat nejpozději do 31. 1. 2018.

 

Náhradní plnění (platí od 1. 10. 2017)

Zaměstnavatelé s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a osoby samostatně výdělečně činné (poskytovatelé náhradního plnění) mohou v kalendářním roce poskytnout své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce, a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence.

Maximální výše náhradního plnění za jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením činí tedy v roce 2018 částku 805 308 Kč.

Dodavatel do evidence zadává následující údaje:

 • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
 • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře, pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
 • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Evidence náhradního plnění je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/enp

Poradna pro život s postižením

 

 • invalidní důchody
 • příspěvky a výhody pro OZP
 • příspěvek na péči
 • možnosti péče
 • financování kompenzačních pomůcek
 • pracovní uplatnění
 • vzdělávání
 • průkazy pro OZP
 • intimní poradenství
 • dluhové a právní poradenství

www.ligavozic.cz/poradna

 

 • bezplatná telefonní linka 800 100 250 (pracovní dny každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin, každé úterý od 12:00 do 18:00 hodin a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin)
 • Skype pod jménem Poradna_pro_zivot_s_postizenim v pracovní dny každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin, každé úterý od 12:00 do 18:00 a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.
 • e-mailová adresa poradna@ligavozic.cz

 

 

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*