Jsme v polovině léta.  S příchodem letních měsíců se v naší Poradně pro život s postižením objevuje mnoho dotazů na využívání parkovací karty „vozíčkář“ (označení vozidla „O7“) u nás i v zahraničí. O výhodách s parkovací kartou spojených jsme vás podrobně informovali ve Vozíčkáři 4/2012. Nicméně i přesto se v praxi objevují často některé mýty a omyly, které by si zasloužily ozřejmit, a to především proto, abychom předešli nedorozuměním spojeným případně i s finanční pokutou.

„Karta má na sobě hvězdičky Evropské unie, takže ji mohu využívat i v zahraničí jako v ČR.“

V srpnu 2011 došlo k uzákonění nové podoby parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, a to tak, aby byl vzhled karty sjednocen s podobou průkazu v ostatních zemích EU. Neznamená to však, že parkovací kartu lze v zahraničí využívat ve stejném rozsahu jako v České republice. Nejčastější dotazy týkající se této karty se vztahují k možnosti bezplatného využití dálnice v zahraničí. Je třeba říci, že většina výhod tohoto typu se i v ČR vztahuje k průkazu ZTP či ZTP/P, nikoli k vlastnictví parkovací karty. Jedná se tedy o výhodu nastavenou českou legislativou pro české občany na území České republiky (respektive pro osoby s přiznaným českým průkazem ZTP či ZTP/P – s výjimkou osob se sluchovým postižením). Tedy ani zahraniční výletníci s parkovací kartou vydanou např. v Německu nejezdí v ČR po dálnici bezplatně. Obdobně to platí i obráceně – pokud se český občan se zdravotním postižením rozhodne vyjet do zahraničí a využít při pohybu v cizině dálnici, je povinen si zakoupit dálniční kupon.

Jedinou „přenositelnou“ výhodou parkovacího průkazu je možnost parkování na vyhrazeném parkovacím místě v zahraničí, nicméně zde upozorňuji, že za podmínek nastavených tou konkrétní zemí (což nemusí znamenat, že osoby mají právo parkovat na vyhrazeném místě neomezeně dlouhou dobu a bezplatně).

„Na vyhrazeném parkovacím stání pro OZP mohu vždy parkovat bezplatně.“

Častý je také dotaz ohledně platby parkovného na vyhrazených parkovacích stáních pro OZP. K tomuto tématu je třeba říci, že žádný zákon nestanovuje majitelům parkoviště povinnost nechat osoby se zdravotním postižením na vyhrazených místech parkovat bezplatně. Záleží tedy v podstatě na jejich dobré vůli. Co se týká parkovišť v majetku měst, je zvykem, že zde bývá parkování bezplatné (alespoň na nějaký časový úsek), ani tuto výhodu však nelze automaticky předpokládat.

Doporučuji vždy si ověřit na parkovacím automatu, případně u obsluhy parkoviště, zda je parkování bezplatné a za jakých podmínek (pokud výhodu majitel poskytuje – většinou je někde písemně uvedena). Pátrat můžete také v městských vyhláškách či nařízeních.

„Po dálnici mohu jezdit bezplatně v jakémkoli vozidle, je jedno, kdo jej vlastní.“

Výhoda bezplatného užívání dálnice je navázána na vlastnictví průkazu ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P, nikoli přímo na parkovací kartu. Tuto výhodu lze však dle zákona využít pouze tehdy, je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Pokud tedy například osobu se zdravotním postižením veze kamarád vlastním vozem po dálnici, může se stát, že v případě silniční kontroly dostane pokutu, protože v tomto případě by dálniční známku měl kamarád na vozidle mít.

Od 1. 9. 2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením. Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (když se vozidlo vrací např. z rehabilitačního ústavu, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

„Parkovací kartu mám nalepenou na předním skle, přece ji nebudu odlepovat, když auto někomu na chvíli půjčuji.“

Parkovací kartou lze vozidlo označit pouze ve chvíli, kdy je v něm přepravována osoba s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou osoby se sluchovým postižením) či ZTP/P, tedy osoba, které byla parkovací karta vydána. Pokud ve vozidle osoba není, parkovací kartu nelze za přední sklo vystavit a samozřejmě nelze využít ani výhod z ní vyplývajících (např. parkování na vyhrazeném parkovacím stání). Osvědčilo se například vkládat ji do pevně připevněné plastové kapsy jen tehdy, kdy auto používá člověk se zdravotním postižením.

!POZOR! Zároveň platí, že nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách na dálnici nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. Nicméně i v tomto případě platí, že by řidič neměl mít v rozporu se zákonem umístěnou parkovací kartu za předním sklem, pokud ve vozidle v té chvíli neveze osobu se zdravotním postižením.

Lucie Marková