S touto otázkou se v Poradně pro život s postižením setkáváme v různých obměnách velice často, proto jsme se rozhodli poskytnout vám alespoň základní přehled o možnostech financování pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.

Finance na potřebné pomůcky se, kromě „vlastní kapsy“, dají získat třemi možnými způsoby:

 1. úhrada ze zdravotního pojištění
 2. příspěvek na zvláštní pomůcku
 3. nadace a sponzoři

Úhrada ze zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny přispívají na tzv. zdravotnické prostředky – invalidní vozíky, polohovací lůžka, chodítka, antidekubitní pomůcky nebo třeba berle.

Seznam pomůcek, které hradí (plně nebo částečně) zdravotní pojišťovny, je uveden v tzv. číselníku; obecný číselník (typy pomůcek) je uveden v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, konkrétní číselník (konkrétní pomůcky od konkrétního výrobce) je k dispozici např. na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Na Informačním portálu Ligy vozíčkářů (http://test.ligaportal.cz/pomucky/kdo-mi-muze-prispet-na-pomucku) v dokumentu „ÚHRADY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO OSOBY S PORUCHOU MOBILITY (PDF)“ uvádíme podmínky úhrad u vybraných typů pomůcek:

 • Který lékař může pomůcku předepsat
 • Zda je třeba schválení úhrady revizním lékařem zdravotní pojišťovny
 • Do jaké částky pojišťovna pomůcku hradí
 • Jaká je směrná doba užití pomůcky (tzn., po jaké době lze nejdříve žádat o úhradu stejného typu pomůcky)
 • Zda je pomůcka zařazena do „režimu cirkulace“

Postup pro úhradu pomůcky ze zdravotního pojištění

výběr pomůcky (popř. příslušenství) – zejména u dražších pomůcek (invalidní vozík, polohovací lůžko) doporučujeme si pomůcku vybírat, pokud možno, osobně a vyzkoušet si, jak vám pomůcka vyhovuje. Dodavatelé invalidních vozíků nabízejí i možnost předvedení vozíku v domácnosti zájemce o pomůcku, abyste si vozík mohli vyzkoušet přímo v prostředí, kde jej budete využívat. Výběr můžete konzultovat buď s lékařem, nebo s pracovníky firmy, kde budete pomůcku pořizovat. S výběrem pomůcek pro osoby s poruchou mobility může pomoci také náš kolega Filip Pšenčík (tel.: 725 468 835, e-mail: filip.psencik@ligavozic.cz).

 1. předepsání pomůcky a schválení úhrady – pomůcky se předepisují na „poukaz“. Některé pomůcky může předepsat váš praktický lékař, jiné může předepsat pouze odborný lékař s potřebnou specializací; u některých pomůcek je také třeba schválení úhrady revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Informace o tom, který lékař může danou pomůcku předepsat a zda je potřeba souhlas revizního lékaře, získáte u firmy, kde budete pomůcku pořizovat, u praktického lékaře nebo se můžete obrátit na naši Poradnu pro život s postižením (bezplatná linka 800 100 250 – v provozu v pracovní dny pondělí a středa 9 – 13 hodin, úterý a čtvrtek 12 – 16 hodin, e-mail poradna@ligavozic.cz).
 2. převzetí pomůcky – s vyplněným (popř. schváleným) poukazem lze pomůcku vyzvednout u dodavatelské firmy, nebo se domluvit na doručení pomůcky do vašeho bydliště (může být zpoplatněno). U některých pomůcek (např. invalidní vozík, polohovací lůžko) se při jejich převzetí sepisuje i tzv. smlouva o zapůjčení pomůcky.

V případě, že vám není úhrada pomůcky schválena revizním lékařem zdravotní pojišťovny, můžete prostřednictvím lékaře, který pomůcku předepsal, podat odvolání.

Pokud vám úhrada nebude schválena, nebo si vyberete dražší pomůcku než je stanovený limit, můžete se s žádostí o příspěvek obrátit na nadace nebo sponzory.

!!!POZOR!!! Zdravotní pojišťovny nepřispívají zpětně, nelze tedy žádat proplacení pomůcky, kterou jste již zakoupili. 

Režim cirkulace

Standardní režim cirkulace – u pomůcek bez doplatku nebo s doplatkem nejvýše 2 000 Kč;

majitelem pomůcky je zdravotní pojišťovna.

Režim cirkulace na vyžádání – u pomůcek s doplatkem více než 2 000 Kč; majitelem jste vy,

pomůcka je zařazena do režimu cirkulace pouze v případě, že o to požádáte.

 

Některé pomůcky jsou vaším majetkem automaticky bez ohledu na výši doplatku (např. antidekubitní pomůcky nebo berle, některé typy mechanických vozíků), některé pomůcky (většina typů mechanických i elektrických invalidních vozíků) mohou být vaším majetkem v případě, že váš doplatek nad rámec úhrady od ZP je vyšší než 2 000 Kč.

 

Cirkulovaná pomůcka – ve vlastnictví zdravotní pojišťovny, pomůcka není nová, před vámi ji už někdo využíval.

Cirkulovatelná pomůcka – ve vlastnictví zdravotní pojišťovny, pomůcka je nová, až ji zdravotní pojišťovně vrátíte, může být poskytnuta dalšímu klientovi.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku můžete získat na úřadu práce; příspěvek mohou získat osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s postižením interní povahy způsobujícím těžké omezení pohyblivosti, s těžkým zrakovým a/nebo sluchovým postižením.

Každá pomůcka, na kterou lze příspěvek žádat, má stanoven okruh zdravotních indikací, zdravotní stav (splnění zdravotních indikací) posuzuje posudkový lékař OSSZ.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku je u většiny pomůcek 350 000 Kč, na schodišťovou plošinu můžete získat až 400 000 Kč, ÚP přispívá max. 90 % z ceny pomůcky.

U příspěvku na pořízení motorového vozidla je stanovena minimální částka příspěvku na 100 000 Kč, maximálně můžete získat 200 000 Kč; konkrétní částka příspěvku se určí podle výše příjmů domácnosti. Příjmy se neposuzují v případě příspěvku pro dítě do 18 let, příspěvek je dětem vyplácen v maximální výši, tzn. 200 000 Kč.

Pokud byste neměli dostatek financí na úhradu doplatku, můžete požádat ÚP o jeho snížení nebo se obrátit na nadace či sponzory s žádostí o příspěvek. Příjmy domácnosti dokládáte pouze v případě žádosti příspěvek na pořízení motorového vozidla pro osobu starší 18 let, u ostatních pomůcek jen pokud žádáte o snížení doplatku.

Příspěvek lze získat i na pomůcku, kterou jste pořídili nejdéle 1 rok před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku.

Výčet pomůcek a zdravotních indikací, pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku vám poskytneme v Poradně pro život s postižením, můžeme vám také pomoci s podáním odvolání v případě, že vám příspěvek nebude přiznán.

 

Nadace a sponzoři

Nadace

V případě, že vám i po vyčerpání možností příspěvků od úřadu práce a zdravotní pojišťovny stále chybí peníze na pomůcku, případně konkrétní pomůcku pojišťovna nehradí a ani úřad práce na ni nepřispívá, zkuste se obrátit s žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný nadační příspěvek pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit nějaký doklad o vašem zdravotním stavu, např. lékařskou zprávu od vašeho odborného lékaře nebo fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

Vzor žádosti o příspěvek nadace vám můžeme poskytnout v Poradně pro život s postižením, nicméně některé nadace mají pro podání žádosti vlastní formulář. Doporučujeme tedy si předem např. telefonicky nebo na webu nadace ověřit, zda můžete obecný formulář použít, popř. co konkrétně k žádosti přiložit. Dále doporučujeme si také ověřit, zda nadace přispívá před nákupem pomůcky (na základě předběžné faktury, častější varianta) nebo až po nákupu (na základě uhrazené faktury).

Kontakty na nadace vám rádi poskytneme v naší poradně.

Sponzoři

Sponzora můžete hledat mezi podnikateli a firmami (např. těmi, kde jste sami dříve pracovali), případně mezi vašimi příbuznými či známými.

Hodnotu sponzorského daru (resp. bezúplatného plnění) lze dle zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, § 15 a § 20, odst. 8, odečíst ze základu daně z příjmu (popř. od základu daně sníženého dle § 34) v případě, že je dar poskytnut fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (tzn. nezletilým dětem, které pobírají příspěvek na péči).

Dar může být poskytnut

 • na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami,
 • na rehabilitační a kompenzační pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
 • na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Minimální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně dle § 15, činí 2 % ze základu daně anebo alespoň 1000 Kč. Minimální hodnota daru, kterou lze od základu daně sníženého podle § 34 odečíst dle § 20, činí 2000 Kč.

Vzor darovací smlouvy si můžete vyžádat v naší poradně.

Pokud si váš případný sponzor nebude vědět rady s odpočtem hodnoty daru ze základu daně z příjmů, doporučujeme problematiku konzultovat na finančním úřadě.

Můžete se obrátit i na nadace (např. Nadace Charty 77 – Konto bariéry), které mají na převádění darů vypracovaný systém. Obdarovaný napíše žádost o převedení daru, kde uvede dárce, jeho identifikační údaje, darovanou částku a účel daru. Nadace obdarovanému zřídí účet a na ten jsou převedeny peníze od dárce, z peněz je pak proplacena faktura např. za pomůcku. Nadace následně vystaví dárci potvrzení pro daňové účely.

 

Mgr. Kateřina Bulantová

Poradna pro život s postižením

Tel.. 725 928 833

e-mail: katerina.bulantova@ligavozic.cz