PhDr. Josef Lukas je od loňského roku koordinátorem brněnské pobočky CPIV, která sídlí nedaleko Moravského náměstí na ulici Mezírka, a která má na starosti školy v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Probíhá  poradenství a podpůrná činnost centra pouze na úrovni škol či institucí, nebo vás může kontaktovat i jednotlivec?

V principu je projekt CPIV nastaven na podporu institucí: škol, poradenských zařízení, neziskových organizací apod.  Na druhou stranu: v určitých situacích se i rodič, který má například problémy s umístěním svého dítěte na škole, se na nás může obrátit a my se mu v rámci možností pokusíme poradit (např. doporučit nějakou „dobrou“ školu). Možná je i naše intervence na škole, na kterou by chtěl rodič své dítě se specifickými potřebami přihlásit, zmapování situace a následná podpora. Snažíme se také o takzvané „síťování“, jakési propojení organizací, kdy můžeme klienta, který nás kontaktuje, odkázat na organizaci, jež mu nejlépe pomůže vyřešit jeho problém například z oblasti sociální nebo psychologické.
Jak probíhá konkrétní spolupráce od prvního kontaktu se školou či pedagogem?
Nastavení spolupráce a konkrétní práce se školou (zjednodušeně) probíhá v následujícím pořadí: jednání s vedením školy o možné účasti na projektu CPIV; představení projektu pedagogickému sboru – na tomto setkání se již začínají formulovat možné oblasti spolupráce (priority) CPIV a školy. V průběhu prvního pololetí dále proběhnou přibližně tři setkání se všemi pedagogy, na kterých se ujasňují priority spolupráce. Zároveň již může souběžně probíhat podpora školy v různých oblastech (zajišťování vzdělávání, metodická podpora a poradenství atd.). S pedagogy a vedením školy jsou dále upřesňovány pomůcky, které by bylo na školu vhodné zakoupit. Ve druhém pololetí již standardně probíhá podpora školy a začíná se pracovat na Školním podpůrném programu, který asi tak v květnu dáváme škole k připomínkování.
V čem spočívá přínos CPIV oproti tradičním Pedagogicko-psychologickým poradnám nebo speciálním centrům?

Hlavním přínosem je širší záběr poskytovaných služeb školám a také větší flexibilita práce CPIV – pokud spolupracující škola či konkrétní učitel potřebuje s něčím aktuálně poradit apod., stačí zavolat přímo některému z odborníků CPIV, který se na školu může dostavit třeba hned druhý den. Co se týče poskytovaných služeb, tak CPIV například může navíc školám nabídnout podporu ze strany sociálního pracovníka. Další nadstandardní podporou ze strany CPIV může být také pomoc s vyhledáváním a přípravou projektů, prostřednictvím kterých školy mohou získat finanční prostředky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V neposlední řadě můžeme v rámci projektu CPIV školám zakoupit konkrétní kompenzační, reedukační či jiné pomůcky, na které škole v aktuálním školním roce nebudou stačit finance.

Co je Školní podpůrný program a čím se liší od Individuálního vzdělávacího plánu?
Školní podpůrný program (Špp) je na rozdíl od Individuálního vzdělávacího plánu určen pro školu jako celek. Je to dokument, který vzniká po zhruba roční spolupráci s konkrétní školou a který odráží její priority, stanovené pří setkáváních zaměstnanců školy s pracovníky CPIV. Lze jej také nazvat plánem inkluzivního rozvoje školy a nabízí jí pokud možno zcela konkrétní doporučení, metodiky, postupy, odkazy na vzdělávání v určité oblasti, odkazy na odborníky či další organizace apod., které může škola jednoduše využít.
Kolik zaměstnanců pracuje ve Vašem centru a jaké jsou jejich kompetence?

CPIV Brno má v této chvíli 9 zaměstnanců s následujícími rámcovými náplněmi práce (k náplni každé z následujících profesí náleží i mapování situace na konkrétních školách): koordinátor (řídí provoz Centra, vyjednává se školami či úřady, zajišťuje publicitu projektu apod.); pedagog-didaktik (zajišťuje metodickou podporu škol, podílí se na úpravě dokumentů škol apod.); psycholog (zajišťuje psychologické poradenství a diagnostiku); 3x speciální pedagog (zabývá se poradenskou činností, zajišťuje speciálně pedagogické služby pro školy); sociální pracovník (poskytuje základní i odborné sociální poradenství); manažer pro projekty (sleduje nabídky projektů a grantů a připravuje nabídku projektů pro školy); kulturní antropolog (především zpracovává obecné analýzy našich zjištění ze škol). 

Vaše centrum funguje teprve od loňského školního roku. Co považujete za tu to krátkou dobu za svůj největší úspěch?

Pokud bych měl mluvit o nějakém konkrétním úspěchu projektu, tak bych vyzdvihnul především zpracované a konkrétním školám předané Školní podpůrné programy. Pro některé z našich škol se právě Školní podpůrné programy staly jakýmsi plánem rozvoje školy pro tento školní rok. Školám se líbila především zcela konkrétní a přehledná doporučení typu „co dělat, když…“.

 Ivana Gálová