Příspěvek na péči a výdělečná činnost dle zákona o sociálních službách

3.2.2010

Často se setkáváme s obavami osob, které pobírají příspěvek na péči a domnívají se, že z důvodu výdělečné činnosti jim příspěvek může být odebrán. Abychom podpořili informaci, že výdělečná činnost nemůže být důvodem odebrání příspěvku na péči, požádali jsme o oficiální vyjádření JUDr. Jarmilu Královou z odboru sociálních služeb MPSV:

 Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na příspěvek na péči osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc od jiné osoby při úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, a to v rozsahu odpovídajícím některému ze čtyř stupňů závislosti. Od 1. srpna 2009 je další podmínkou nároku na příspěvek na péči skutečnost, že závislé osobě poskytuje potřebnou pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel* nebo poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb anebo hospic. Z takto vymezené podmínky nároku na příspěvek na péči vyplývá, že nejde o dávku závislou na příjmu. Při rozhodování o nároku na příspěvek na péči a na jeho výplatu není proto zjišťován příjem žadatele o tento příspěvek. Z hlediska nároku na příspěvek na péči a na jeho výplatu není příjemce příspěvku na péči nijak omezen ve výdělečné činnosti.

 Novelou zákona o sociálních službách jsou od 1. srpna 2009 upřesněny skutečnosti, které obecní úřad obce s rozšířenou působností ověřuje v souvislosti s kontrolou využívání příspěvku na péči, a to jak u příjemců příspěvku, tak i u fyzických a právnických osob, které jim poskytují pomoc. Ověřuje se např., zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je tato pomoc zaměřena na úkony, které podle posudku lékaře okresní správy sociálního zabezpečení (před 1. červencem 2009 lékařem úřadu práce) není příjemce příspěvku na péči schopen zvládat. Zákon nestanoví povinnost ověřovat, zda příjemce příspěvku na péči je výdělečně činný. Samotný fakt, že příjemce příspěvku na péči je výdělečně činný, nemůže být důvodem pro zastavení výplaty tohoto příspěvku nebo dokonce pro jeho odnětí.

Výdělečná činnost příjemce příspěvku na péči může mít význam v případě, kdy je klientem některého z pobytových zařízení sociálních služeb uvedených v § 73 odst. 1, zákona o sociálních službách (např. domova pro osoby se zdravotním postižením, domova důchodců), a to v souvislosti se stanovením výše úhrady za ubytování a stravu v tomto zařízení. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi takového zařízení zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Příjmy pro účely stanovení tohoto minimálního zůstatku příjmu se posuzují podle zákona o životním a existenčním minimu. Pokud je klient zařízení výdělečně činný např. na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, započítává se příjem z této činnosti pro účely stanovení minimálního zůstatku příjmu.

 * Jedná se o pojmy, které jsou v zákoně o sociálních službách obsaženy již před jeho novelizací k 1. 8. 2009. Kdo je osobou blízkou, se posuzuje podle § 116 Občanského zákoníku. Pokud pomoc závislé osobě poskytuje jiná fyzická osoba než osoba blízká a tuto činnost nevykonává jako podnikatel, rozumí se tím v praxi typicky např. sousedé, dále osoby, které nemohou být považovány za osoby blízké. Zákon o sociálních službách přitom odkazuje  na ustanovení  § 2, odst. 2 Obchodního zákoníku, ve kterém je definováno podnikání. Kdo se zapisuje do registru poskytovatelů sociálních služeb, je uvedeno v § 85, odst. 1, zákona o sociálních službách. Nové vymezení podmínky nároku znamená, že poskytuje-li poživateli příspěvku potřebnou pomoc výlučně jiný subjekt, než je uvedený v zákoně o sociálních službách v definici nároku na příspěvek, pak nárok na příspěvek od 1. 8. 2009 zaniká, nebo při podání žádosti po tomto datu nevznikne.

Lucie Marková, DiS., vedoucí programu

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*