Důchody (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí)

– základní výměra se zvyšuje o 220 Kč (nyní 3490 Kč)

– procentní výměra se zvyšuje:

 1. o 5,2 %, a
 2. o 151 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši (podle nařízení vlády č. 260/2019, o výši všeobecného vyměřovacího základu).

Dobrovolné důchodové pojištění

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2020 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2020, tedy 2 439 Kč. 

Průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí 2019 je 33 429 Kč

Z této částky se vypočítává:

– max. výše podpory v nezaměstnanosti 19 389 Kč

– max. výše podpory při rekvalifikaci 21 729 Kč

– příspěvky pro zaměstnavatele OZP

– příspěvky podnikání OZP

 

Minimální mzda je 14 600 Kč.

 

Rodičovský příspěvek

 • do 4 let věku
 • navýšení z 220 tis. na 300 tis., u vícerčat 450 tis.
 • navýšení je automatické, není třeba žádat na úřadu práce
 • max. hranice čerpání se zvýšila ze 7600 na 10 000
 • výši příspěvku lze měnit po 3 měsících
 • měsíční limit předškolní péče u dětí do 2 let se zvýšil na 92 hod. (ze 46 h)
 • odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku – zdravotní indikace a navýšení násobků životního minima

Od 1. 3. 2020 se stávající indikace rozšiřují tyto zdravotní indikace, které způsobují těžké omezení pohyblivosti:

 

 • skupina Těžká vada nosného a pohybového ústrojí se rozšiřuje o zdravotní postižení v písm. m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla
 • vznikne nová skupina Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:

 

 1. a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
 2. b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
 3. c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
 4. d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
 5. e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
 6. f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
 7. g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,
 8. h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
 9. i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
 10. j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
 11. k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
 12. l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).

 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla bude nově stanovena takto:

 • 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
 • 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
 • 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
 • 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
 • 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
 • 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Změna částek životního a existenčního minima

Od 1. 4. 2020 se navyšují částky životního minima jednotlivce i domácnosti, navýší se i částka existenčního minima.

 • ŽM jednotlivce (jednočlenná domácnost) 3 860 Kč
 • ŽM první dospělé osoby ve vícečlenné domácnosti 3 550 Kč
 • ŽM druhé a každé další dospělé osoby ve vícečlenné domácnosti 3 200 Kč
 • ŽM nezaopatřeného dítě ve věku:

do 6 let 1 970 Kč

6 až 15 let 2 420 Kč

15 až 26 let 2 770 Kč

 • existenční minimum 2 490 Kč

Životní minimum vícečlenné domácnosti se vypočítá součtem částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Příklad: Paní Nováková žije ve společné domácnosti s manželem a dvěma nezaopatřenými dětmi ve věku 16 a 19 let. Příspěvek na pořízení motorového vozidla budou žádat pro starší dítě. 

Životní minimum Novákových je tedy stanoveno následovně:

3 550 + 3 200 + 2 770 + 2 770 = 12 290 Kč 

Pokud měsíční příjem Novákových nepřesáhne částku 196 640 Kč (šestnáctinásobek ŽM), bude příspěvek v případě jeho přiznání vyplacen ve výši 200 000 Kč. 

 

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Od 1. 1. 2020 byly nově sníženy limity doplatků za léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely u některých skupin obyvatel.

Limity doplatků jsou tedy nyní stanoveny takto:

 • dítě do 18 let věku 1 000 Kč
 • dospělý ve věku 18 – 65 let 5 000 Kč
 • osoby ve věku 65 – 70 let 1 000 Kč
 • osoby starší 70 let 500 Kč
 • poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně 500 Kč
 • osoby invalidní v I. nebo II. stupni, kterým nebyl přiznán invalidní důchod 500 Kč

Nárok na snížení limitu doplatků prokazují poživatelé invalidního důchodu III. stupně předložením kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, osoby invalidní v I. nebo II. stupni předkládají kopii posudku o invaliditě. 

Do limitu se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit; v takovém případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě a doplatky na částečně hrazené individuálně připravované léčivé přípravky; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku.

Překročení limitu doplatků se sleduje za každé kalendářní čtvrtletí, částka, o kterou jste limit překročili, by vám měla být vyplacena do 60 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, ve kterém k překročení limitu došlo.