10 let programu Škola bez bariér

20.1.2014

01_almavi©_MUPV aule Metropolitní univerzity Praha se koncem roku sešlo mnoho hendikepovaných absolventů i studentů školy, aby spolu s přítomnými hosty oslavili již 10. výročí sociálního programu Škola bez bariér. Díky němu na Metropolitní univerzitě Praha každoročně studuje více než 70 studentů s pohybovým postižením. A že šlo o kulatiny, byly tyto oslavy spojeny i s konferencí stejného názvu.

Trocha historie

Anna Benešová s Milenou Černou

Anna Benešová s Milenou Černou

 Konference byla rozdělena do dvou panelů. První z nich se věnovalvysokoškolskému studiu osob se zdravotním postižením, a také připomněl úplné začátky. Program pod názvem Škola bez bariér realizuje Metropolitní univerzita Praha (MUP) již od roku 2003. Na konferenci proto jako jedna z prvních vystoupila její zakladatelka Mgr. Anna Benešová, která na univerzitě zastává funkci ředitelky pro lidské zdroje a strategický rozvoj. Byla to právě ona, která program Škola bez bariér vymyslela a společně s Mgr. Jaroslavou Kněnickou, studijní poradkyní studentů s pohybovým postižením a vedoucí Denního centra MUP také během několika let realizovala. Ve svém projevu vzpomínala, co všechno bylo zapotřebí: „Nešlo jen o odstranění architektonických bariér, vybudování výtahů, plošin, ramp, bezbariérových míst v posluchárnách, studovnách, ale také o možnosti speciálního studijního režimu. Museli jsme přizpůsobit komunikaci individuálním možnostem a v první řadě zajistit podmínky pro plnou integraci studentů s pohybovým postižením do vysokoškolského studia i života, včetně možností zapůjčení studijních pomůcek. Jednalo se o notebooky, diktafony, studijní literaturu či velice důležitý software pro přepis mluveného slova a kurzy rétoriky pro jeho správnou aplikaci. Ruku v ruce probíhalo i odstranění ekonomických bariér pro hendikepované studenty a možnost získání stipendia ve výši školného po celou dobu studia. Zde bych ráda vyzdvihla velké pochopení ostatních „platících“ studentů, kteří nás v našich rozhodnutích podpořili.“

Významní hosté

Marek Beneš

Marek Beneš

Jan Bureš

Jan Bureš

Na slova zakladatelky navázali svými projevy i ředitel o.p.s. JUDr.Marek Beneš s prorektorem pro pedagogickou činnost PhDr. Janem Burešem, Ph.D., kteří zároveň přivítali vzácné hosty, mezi nimiž nechyběli například: MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle a Nadace Olgy Havlové, Ing. Marie Svobodová z Nadace Charty 77 a Konto Bariéry, Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia či výkonná ředitelka Nadace BONA Jitka Štambachová a ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Martin Hollý. Všichni z přítomných zástupců nadací a charitativních organizací se ve svých následných projevech opírali o úzkou spolupráci s MUP a také morální podporu všem hendikepovaným studentům. Konference se zúčastnili i zástupci dalších vysokých škol jako ČVUT, Technické univerzity Liberec, či zástupci OA Jánské Lázně (od 1.1. 2014 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové), kteří prezentovali své vlastní zkušenosti se studiem osob se zdravotním postižením.

06_almavi©_MUP_Klíma

Michal Klíma

07_almavi©_MUP_Vochozka

Josef Vochozka

Možnosti studia na MUP
V této části konference se ujal slova rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., který se  snažil stručně představit možnosti studia na MUP, včetně všech kateder a studijních oborů. Navázal na předřečníky shrnutím počtu studentů s pohybovým postižením, kteří programem Škola bez bariér prošli.
Za dobu existence se na MUP dostalo celkem 230 hendikepovaných studentů, z čehož 77 studentů studium ukončilo bakalářským titulem, 42 magisterským a jeden student získal doktorský titul v rámci rigorózním řízením. Ale nebyli to jen pražští absolventi. Na Univerzitním střediscích v Plzni školou prošlo 16 studentů, na Univerzitním středisku v Hradci Králové jich je 10 a v Liberci 4. Školu nedokončilo pouze 35 studentů, což svědčí o trpělivosti, vůli i velkém nasazení všech hendikepovaných studentů. V akademickém roce 2013/2014 studuje ve všech oborech i ročnících 75 studentů se zdravotním postižením pohybového ústrojí. V rámci programu Erasmus studovalo na vysokých školách v zemích EU celkem 9 studentů, z toho se zúčastnili 2 studenti pracovních stáží. Právě studiu v zahraničí a dalším zahraničním aktivitám MUPu se ve svém projevu věnoval vedoucí zahraničního oddělení univerzity JUDr. Josef Vochozka.

Vystoupení studentů a absolventů
V poslední části prvního panelu konference vystoupili někteří absolventi a momentální studenti univerzity, kteří pohovořili o významu studia pro ně samotné. Nechyběl mezi nimi ani paralympionik David DrahonínskýV poslední části prvního panelu konference vystoupili někteří absolventi a momentální studenti univerzity, kteří pohovořili o významu studia pro ně samotné.

David Drahonínský

David Drahonínský

Nechyběl mezi nimi ani paralympionik Mgr. David Drahonínský, který na MUP absolvoval obor  Mezinárodní vztahy a evropská studia. (Pozn. redakce: O jeho studijních létech se můžete dočíst v jeho profilu na sportovních stranách Vozíčkáře)

Marek Pospíšil

Marek Pospíšil

Mgr. Marek Pospíšil (absolvent MUP, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia) řekl: „Univerzitní vzdělání ale není jen o diplomu. Během studií jsem poznal novou optikou i sám sebe, získal nové přátele a obzor posunul o pěkných pár mil dál. Bohužel jsem ale také za těch pět let studia zestárnul o dalších deset, protože někdy to bylo skutečně hodně tvrdé.“

Alena Štefanisková

Alena Štefanisková

Alena Štefanisková (studentka bakalářského oboru Mediální studia, která všechen volný čas věnuje fotografování, cestování a sportu) prozradila: „V 3. ročníku sa plánujem zúčastniť výmenného programu Erasmus, v rámci ktorého by som chcela vycestovať do Veľkej Británie na jeden semester. Vďaka projektu MUP momentálne pracujem vo VZP v rámci pracovnej stáže pre zdravotne postihnuté osoby. Pracujem na marketingovom oddelení, kde moja najväčšia náplň práce je mediálne zaistenie kampaní a príprava projektov.“

Lisa Kvinikadze

Lisa Kvinikadze

Lisa Kvinikadze (studentka oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, pochází z Gruzie a v ČR žije již 12 let) doplnila: „Největším kladem a také nejsilnějším důvodem k výběru této školy je bezbariérovost. Ve svém volnu ráda cestuji. Chtěla bych do budoucna spojit můj koníček s prací dohromady. Pevně doufám, že díky studiu tohoto oboru se mi to povede.“

Daniela Bláhová

Daniela Bláhová

Mgr. Daniela Bláhová (absolventka MUP – obor Veřejná správa) ve svém vystoupení pohovořila nejen o studiu, ale i o své funkci předsedkyně organizace Roska Praha. Posláním sdružení je pomáhat lidem s nelehkou roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Roska pořádá ergoterapeutické kurzy, věnuje se sociálnímu poradenství a jiných aktivitám.

 


Projevy studentů při promocích

Dobrá duše všech studentů Jaroslava Kněnická

Dobrá duše všech studentů Jaroslava Kněnická

Na plátno auly byly promítnuty i některé projevy aktuálních absolventů při jejich zářijových promocích. Ráda bych vyzdvihla a citovala alespoň postřehy dvou studentek Lejly Aganjové (Mezinárodní vztahy a evropská studia) a Jiannis Georgiou (Evropská studia a veřejná správa). První jmenovaná mimo jiné sdělila: „Vysoce oceňuji bezbariérovost naší školy, která dává prostor všem, učí nás být více ohleduplnými a umožňuje odbourávat vzájemný ostych. Bezbariérovost je v dnešní době často skloňována, avšak k naplnění celého významu tohoto slova dochází jen zřídka, nebo velmi pomalu. Naše univerzita však bariéry opravdu bourá.“ Druhá ji doplnila slovy: „Díky naší univerzitě jsme lépe pochopili problémy, se kterými se denně setkávají tělesně hendikepovaní, respektive naši spolužáci. Plně si uvědomujeme a oceňujeme, že právě přístup Metropolitní univerzity Praha ve smyslu bezbariérového přístupu ke studiu je tím jediným správným.“
Po krátkém pohoštění a živém rokování přítomných v předsálí jsme se do auly opět vrátili, abychom vyslechli další přednášející.

Pracovní místa pro zdravotně postižené

Petr Vyhnánek

Petr Vyhnánek

Druhý panel konference byl zaměřen na neméně důležitou problematiku – zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Z úst prorektora pro studijní záležitosti a zároveň prorektora pro rozvoj a vnější vztahy PhDr. Petra Vyhnánka jsme byli obeznámeni s aktuálními projekty a granty, které se tohoto tématu týkají. Jeho projev se dotkl nejen Evropských sociálních fondů a pracovních stáží studentů a absolventů VŠ v letech 2007-2011, ale především od března minulého roku probíhajícího projektu, který je financován z ESF – Operačního programu Praha Adaptabilita, a který trvá do konce roku 2014. Jedná se již o mnohem komplexnější pojetí, vycházející ze zkušenosti z předchozích projektů MUP, které jsou obohaceny o zkušenosti nového partnera NFOZP.
(Pozn. redakce: Protože je tento program sám o sobě velice zajímavý a mohl by zajímat i jiné studenty a absolventy škol, rádi bychom se k němu v jednom z dalších čísel Vozíčkáře ještě vrátili podrobněji v rozhovoru s panem prorektorem Vyhnánkem.)

Hana Potměšilová

Hana Potměšilová

Na tuto přednášku v závěru navázala i Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ve svém projevu přiblížila hlavní poslání NF, cíleně pomáhat, informovat, podporovat a spojovat zdravé a nemocné, při podpoře zaměstnávání osob s hendikepem. Upozornila na okolnost, že na trhu práce stále není dostatek povědomí o této problematice, rovněž chybí patřičné finanční rostředky na vyrovnávání rovných příležitostí v zaměstnávání. NF se snaží přispívat jednotlivcům i společnostem na aktivity, které podpoří zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a ke zviditelnění této problematiky obecně v celé ČR. Zároveň NF podporuje a připravuje několik akcí a projektů, z nichž lze jmenovat: Ochranná značka „Práce postižených“ , Zaměstnanec roku, Start bez překážek, bezBAR, Neseď a jdi si hledat práci a další.

14_almavi©_MUP_Cuc

Radek Cuc

Na závěr účastníci vyslechli i praktické zkušenosti osob zaměstnaných v projektu tréninkových pracovišť, stejně jako jejich zaměstnavatelů, z nichž největším je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která zaměstnává 14 účastníků projektu. Její přístup ke stážistům, ale i k zaměstnávání OZP jako takovému prezentoval Mgr. Radek Cuc, z oboru pracovně právní a personální agendy.

Foto a text: Alexandra M. Videmannová

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*